Trivsel for at minimere mobning

Trivsel - for at minimere mobning

På Højbo ønsker vi et trygt miljø, hvor alle er glade for at komme. At undgå mobning kræver en fælles indsats. Derfor prioteres det højt på skolen, at forældre og elever bliver inddraget i arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning.

Det er skolens målsætning at være fri for mobning. På Højbo griber lærerne ind, når/hvis de støder på problemet. Forældrene opfordres til at tage en snak med barnet og eventuelt læreren, hvis man bliver opmærksom på noget, som ikke er i orden.

 

Hvad kendetegner mobning?

”Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning” (Arbejdstilsynets definition på mobning)

 

Forebyggende indsats mod mobning

Alle ansatte samarbejder med forældre, hvor formålet med dette arbejde er, at sikre bedst mulig trivsel for alle på Højbo Friskole. Mobning er et område, der kontinuerlig skal arbejdes aktivt med gennem elevsamtaler, klassens tid, trinmøder, skole/hjem samtaler, indkaldte møder osv.

Alle voksne siger fra overfor negativ adfærd, nedladende kommentarer og bevidst udelukkelse.  Allerede, når der konstateres smådrillerier, er vi opmærksom på, at det ikke udvikler sig til mobning.

Da mobning erfaringsmæssigt ofte knytter sig til frikvarterer, har Elevrådet nedsat en legepatrulje, for at skaber positivt samvær.

I det daglige prioriterer vi samarbejde blandt eleverne med gensidig hjælp og støtte. Store hjælper de små, og alle har et medsansvar for hinandens trivsel.

Sociale relationer i skolens hverdag er præget af en god tone, gensidig respekt og tolerance, samt accept og anerkendelse af menneskers forskelligheder.

 

Konkrete indsatsområder

 • Klassens tid i alle klasser, hver dag, giver gruppelæreren mulighed for at tage problemer i opløbet.
 • På alle trin arbejdes med elevernes sociale ansvar. Dette både på skolen og på de sociale medier.
 • Samarbejde i stedet for konkurrence.
 • Flere arrangementer på tværs af klasserne. Her hjælpes man ad til f.eks. fællesemne, elevrådsdag og afslutningstur på Vesterlyng – fællesskabet er i højsædet.
 • Fælles start på dagen (morgensang)
 • Den gode omgangstone er et fast indsatsområde
 • Gruppedagene på trin 1 og 2 giver ligeledes mulighed for temaundervisning rettet mod et trygt undervisningsmiljø
 • På trin 3 arbejdes ud fra visionen ”Tillid under ansvar”
 • Forældrene opfordres til afholdelse af sociale arrangementer
 • Elevråd som talerør

 

Samarbejde med forældre

På Højbo forventer vi, at skole og forældre samarbejder om en fælles indsats.

Det er vigtigt, at der i hjemmet tales pænt om klassekammerater, andre forældre og skolens personale. Kontakt til andre forældre foregår i god ro og orden, og med en konstruktiv løsning for øje.

Bliver man som forælder bekendt med, at der forekommer drillerier på skolen, er det vigtigt, at man tager kontakt til gruppelæreren, så problemets omfang kan afdækkes.

 

Handleplan

 • Alle ansatte på Højbo har pligt til at involverer sig, hver gang de oplever uheldige episoder.
 • Samtale med de/den involveret elev og gruppelæreren med henblik på afklaring af problemerne
 • Klassens øvrige lærere orienteres/inddrages
 • Samtale med de/den involveret elev og gruppelæreren med henblik på at udtrykker, at vi gerne vil hjælpe barnet ud af rollen
 • Samtale mellem parterne
 • Forældrene til de direkte implicerede parter orienteres/inddrages efter vurdering, muligvis allerede efter punkt 1
 • Samtale med det tavse flertal/klassen/medløbere/tilskuere
 • Skolens ledelse informeres
 • Samtale mellem de implicerede forældre

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde 25/9-2017