Organisation

Højbo organisationen

Højbo Friskole er en selvejende institution, og skolebestyrelsen er øverste myndighed. I dag har skolen 184 elever fordelt fra børnehaveklasse til 9. årgang.

Skolekredsen

Skolekredsen består af både forældre til nuværende elever, og forældre til tidligere elever. Man skal aktivt melde sig ind og indmeldelsen kan fås på kontoret.

Forældrekredsen

Forældrekredsen består af forældre til de børn, der aktuelt går på skolen. Forældrekredsen fører internt tilsyn med, at skolen drives på det grundlag, der er beskrevet. Herudover har forældrekredsen valgt en tilsynsførende, som skal tilse, at skolens undervisning i dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad man almindeligvis kan forvente i folkeskolen.

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden juni måned.

Her vælger skole / forældrekredsen skolens bestyrelse for det kommende år. Det er generalforsamlingen, der godkender ansættelse og afskedigelse af skolens leder. På denne måde er det forældre til skolens elever, der direkte vælger skolens ledelse (bestyrelse + skoleleder).

Slutteligt bliver skolens regnskab og budgettet for det kommende skoleår fremlagt til orientering.

Referat af generalforsamlingen 2022
Referat af generalforsamlingen 2021
Referat af generalforsamlingen 2020
Referat af generalforsamlingen 2019
Referat af generalforsamlingen 2018
Referat af generalforsamlingen 2017
Referat af generalforsamlingen 2016

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem personer, som vælges for en to årig periode. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og skal sikre, at skolen følger de love og vedtægter, der gælder for skolen. Bestyrelsen bestemmer, hvilke lærere og andet fast personale, der skal ansættes. Bestyrelsen optager også skolens elever.

Skolelederen deltager i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret.

Både forældre og ansatte kan henvende sig til bestyrelsen, hvis der er sager, de ønsker taget op.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse afgrænsede opgaver.

Som fast udvalg findes der i dag vedligeholdelsesudvalget, som består af frivillige forældre, skolens leder og skolens pedel.

Bestyrelsen holder åbne møder ca. 10 gange årligt. Alle forældre, ansatte og elever fra ældste gruppe er velkomne til disse møder Det er en god måde at orientere sig om, hvilke beslutninger, der træffes. Personsager foregår på lukkede bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen og lærerne holder et fællesmøde om året, hvor man behandler større og bredere emner.

I skolebladet Højtryk, som udkommer 1 gang årligt, beskriver skolelederen og bestyrelsen, hvad der pt. arbejdes med.

Se medlemmer af bestyrelsen
NavnFunktion
Kirsten JustinianoBestyrelsesformand
Kirsten JustinianoBestyrelsesformand
Anja Birkedal NyhaveForældrerepræsentant
Jan Willi ChristiansenForældrerepræsentant
Rikke Trine JohansenForældrerepræsentant
Freja Fobian HvidbergLedelsesrepræsentant
Jakob BjerreLedelsesrepræsentant
Jean Karina LarsenLedelsesrepræsentant
Peer Olander NørgaardNæstformand
Jesper Kim NielsenSuppleant
Ole Winther ChristensenSuppleant
Søren Møberg-PoulsenSuppleant

Bestyrelsens beretning 2023
Bestyrelsens beretning 2022
Bestyrelsens beretning 2021
Bestyrelsens beretning 2020
Bestyrelsens beretning 2019
Formandens beretning 2017-2018
Formandens beretning 2016-2017

Skolens ledelse

I dag består skolens ledelse af én skoleder, én viceskoleleder og én administrativ leder.

Ledelsen har overfor forældre og bestyrelse ansvaret for den administrative og pædagogiske ledelse af skolen. Skoleledelsen har således ansvar for, at skolens pædagogiske grundlag praktiseres, og at undervisningen lever op til læseplanerne.

Skoleledelsen skal føre tilsyn med, at børnene møder til undervisningen, og at elever med særlige behov bliver tilgodeset i undervisningen.

På bestyrelsesmøderne orienterer og rådgiver skolelederen bestyrelsen i lovgivningsmæssige og økonomiske spørgsmål. Bestyrelsen bliver løbende orienteret om skolens hverdag.

Skoleledelsen har både i skolen og i skolepasningsordningen ansvar for personaleledelsen og for den daglige administration, den daglige regnskabs- og økonomistyring samt for indberetninger til og forhandlinger med myndighederne.

I hverdagen udføres en del af arbejdet naturligvis i samarbejde med bestyrelsen og skolens medarbejdere.

Lærerne

På Højbo har lærerne stor mulighed for at påvirke skolens dagligdag og være med i de beslutninger, som er væsentlige for skolens liv og udvikling. Samtidigt er det afgørende, at lærerne repræsenterer en fælles holdning til undervisningen.

Højbo’s lærere har således ikke fuld metodefrihed, men er forpligtede til at undervise efter skolens principper og værdigrundlag.

Økonomi

Højbo Friskole er en selvejende institution. Vedtægterne er godkendt af Undervisningsministeriet, og skolen kan således få statstilskud i henhold til friskoleloven.

Pengene til skolens drift kommer fra:

a. Staten (Det offentlige tilskud)

b. Skolepenge

c. Frivillige gaver

A) Det offentlige tilskud

Langt størstedelen af skolens driftsmidler kommer fra Staten. Tilskuddet  gives samlet, og skolen kan frit disponere over det. Tilskuddets størrelse svarer til ca. ¾ af udgifterne pr. elev i folkeskolen. Beløbet er beregnet ud fra det Statens udgifter til folkeskolen i de tre foregående år, og der tages hensyn til skolens størrelse samt fordelingen af små og store elever.

Herudover ydes særlige tilskud til skolepasningsordning og udgifter til specialundervisning, de sidste skal være godkendt af ministeriet inden det nye skoleårs opstart.

Efter ansøgning kan eleverne også opnå et mindre tilskud til transport til skolen (afhængigt af afstanden til skoen) samt søge tilskud til skolepenge.

B) Skolepenge

Højbo har altid søgt at holde skolepengene så lave, at alle har mulighed for at vælge skolen. En af måderne er, at forældrene yder en arbejdsindsats, som sparer skolen for en del udgifter. Opgaverne kan være vedligeholdelse af bygninger, opgaver i Støtteforeningen, bestyrelsesarbejde mm.

Skolen yder søskenderabat på skolepengene (ikke på betaling for klub).

Det økonomiske ansvar

Bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for skolen, og skolelederen forelægger kvartalsvis budgettal til bestyrelsens kontrol og godkendelse.

Bestyrelsen har ansat en statsautoriseret revisor, som reviderer regnskabet efter de regler, som er fastsat af Undervisningsministeriet.

Efter den årlige revision udarbejder revisor og skoleleder et årsregnskab, som fremlægges til orientering på skolens generalforsamling.

Vedtægter for Højbo Friskole