Værdigrundlag og vision

Værdigrundlag og vision

På Højbo Friskole tager vi udgangspunkt i det hele menneske og udvikler barnets mange og forskellige intelligenser.

Det vil vi på Højbo

Grundlæggende tror vi på, at børn ønsker at udvikle sig, dvs. at lære noget og blive dygtigere på mange planer, og at de i det hele taget ønsker at gro som mennesker. Vi tror også på, at børn ønsker at samarbejde med de mennesker, der er omkring dem – altså både deres forældre, kammerater og lærere.

På Højbo Friskole tager vi udgangspunkt i det hele menneske og udvikler barnets mange og forskellige intelligenser.

 

– Give barnet mulighed for optimal læring i forhold til egne evner

Børnene kommer til Højbo for at lære. I Friskoleloven står der, at undervisningen skal stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

På Højbo Friskole stilles de samme faglige krav som i folkeskolen. Men igennem den måde, vi arbejder på, og igennem den omgangsform og tone vi har på skolen, adskiller Højbo Friskole sig fra folkeskolen.

Vi tager højde for, at børn er vidt forskellige. Deres forudsætninger for at lære og deres tempo og rytme er forskellig. Den måde, de går til opgaver på, vil derfor også være forskellig. I det hele taget er den måde, børn tilegner sig lærdom på forskellig fra barn til barn – fordi børn er forskellige.

I skolens trinmål kan man se, hvad vi stræber efter at lære eleverne gennem hele skoleforløbet. Alle elever på Højbo Friskole arbejder frem mod de fælles slutmål.

Udover at være en faglig bevidst skole, tror vi også på, at musiske og kreative aktiviteter som fx. billedkunst, drama og bevægelse er vigtige for elevernes udvikling.

 

– Styrke barnets selvfølelse

Når eleverne starter på Højbo Friskole, har de allerede mange erfaringer med det at lære. Den lærdom, de har tilegnet sig før skolestart, vil være meget forskellig.

I undervisningen på Højbo Friskole vil vi respektere og tage højde for disse forskelle. Eleverne skal opleve, at skolen giver rum for deres individualitet, og at deres kvaliteter og forhåndsviden bliver værdsat. På trods af, at de har forskellige forudsætninger for at lære og for at udvikle sig, skal de have lige muligheder for at styrke deres selvværdsfølelse.

 

– Skabe et stabilt, trygt og overskueligt skolemiljø

Det er væsentligt for både elever, forældre og de ansatte, at skolen virker overskuelig og tryg. Dagligdagen skal være præget af tryghed og nærhed, så vi opnår en naturlig og tæt kontakt mellem store og små elever, drenge og piger, børn og voksne samt forældre, ansatte og bestyrelse.

 

– Give børnene mulighed for kreativ og kropslig udfoldelse

Glæde ved musik, musikalsk oplevelse og udvikling er en vigtig del af Højbo Friskoles profil. Vi vægter musik særligt højt, fordi vi tror på og har erfaring for, at det at spille sammen giver en høj grad af social forståelse og styrker evnen til samarbejde.

Igennem den billedskabende proces giver vi eleverne forståelse for, hvordan sansninger, erfaringer, følelser og ideer kan udtrykkes i konkret stoflig form.

Derudover bliver eleverne præsenteret for forskellige kunstneriske udtryksformer, hvor de vil blive undervist i at anvende forskellige arbejdsredskaber, som giver mulighed for at arbejde med form og udtryk inden for deres egen fantasi.

Undervisningen i idræt på Højbo tager udgangspunkt i et bredt idrætsbegreb.

Gennem forskellige former for leg og aktiviteter sikrer vi, at børnene bruger kroppen varieret, og samtidigt motiverer vi dem til fysisk aktivitet.

Vi stimulerer deres glæde ved at bevæge sig og bevidstgør børnene i forskellige former for fysisk udfoldelse. Vi tager udgangspunkt i den enkelte gruppe og i elevens forudsætninger.

Undervisningen inddrager skolens legeområder både ude og inde.

Gennem idrætsaktiviteter, bevægelseslege, dans, drama, afspænding mv. inspirerer vi børnene til selv at opsøge idrætsaktiviteter i lokalområdet.

 

– Samarbejde med forældre om opdragelse

Hovedansvaret for opdragelsen af børnene ligger hos forældrene. Hovedansvaret for undervisningen er skolens. Men det er nødvendigt, at forældre og skole samarbejder og støtter hinanden. Vi skal samarbejde, for at børnene kan opleve, at der er en sammenhæng i deres liv.

Vi tror helt grundlæggende, at børnene ønsker at udvikle sig og at samarbejde med andre. Af og til oplever vi noget andet. I disse tilfælde er det forældrenes og skolens fælles ansvar at prøve at finde ud af årsagen til dette og i fællesskab løse problemet.

Skolen skal medvirke til at give eleverne en realistisk selvtillid og tiltro til, hvilke opgaver de magter at løse. Eleverne skal lære deres egne stærke og svage sider at kende gennem realistisk ros og fremadbærende kritik, idet de oplever, at vi anerkender deres initiativer.

Derudover er det vigtigt, at eleverne udvikler ansvarlighed.

I de yngste klasser skal børnene lære at tage ansvar for sig selv og deres egne ting, fx at aflevere beskeder derhjemme, lave lektier m.m.

På alle trin skal eleverne, sammen med deres lærere, lære at tage et medansvar for deres egen læring. De skal lære ansvarlighed over for gruppens fælles ting og aktiviteter.

Gennem hele skoleforløbet arbejdes der på at udvikle den personlige såvel som den sociale ansvarlighed i forhold til gruppens og skolens fællesskab.

 

Højbo om 10 år

Når forældre, efter at have sat sig ind i Højbo Friskoles idégrundlag, vælger at melde deres barn ind i skolens begyndergruppe, er det et valg som rækker 10 år frem i tiden. Forældrene har en naturlig forventning om, at Højbo gennem denne periode repræsenterer de samme værdier og kvaliteter som skolen stod for, da de tilmeldte deres barn.

Samtidigt ser vi, at Højbo på mange måder har ændret sig, når vi i dag ser 10 år tilbage.

Der sker hele tiden ændringer i samfundet omkring os. For at skabe en skole, der bedst muligt forbereder vores børn til deres voksenliv, må Højbo til stadighed være i bevægelse og i udvikling. Ny viden om og erfaringer med undervisning og opdragelse giver inspiration til fortsat at arbejde med skolens form og indhold og sikre, at Højbo Friskole ajourfører sig med sin samtid.

Det er vigtigt at både ansatte, skole- og forældrekreds fortsat værner om skolens idégrundlag, samtidig med, at der sikres en fremtidsorienteret udvikling.