Hjemmearbejde på trin 3

Hjemmearbejde på trin 3

Den overvejende del af arbejdet – ’det eleverne skal lave og lære’ – ligger i skoletiden.

Hjemmearbejde, eller lektier, er dog en naturlig og central del af læringen og skolearbejdet på Højbo. Vi mener at hjemmearbejde tjener vigtige mål:

At understøtte
Hjemmearbejde kan hjælpe til at træne og forankre stoffet fra undervisningen i skolen.
Hjemmearbejde kan også være en del af den forberedelse, som aktiviteterne i skolen bygger videre på.

At motivere
Hjemmearbejde skal gerne af eleverne opleves som grundliggende vigtigt, relevant og meningsfuldt.
Eleverne skal generelt undgå, at hjemmearbejde bliver en negativ stressfaktor i deres hverdag.

At lære arbejdsdisciplin og –vaner
Det er vigtigt for eleverne at gøre erfaringer med at tilrettelægge, samarbejde, finde ro, skabe deres egen koncentration og tage et selvstændigt ansvar for arbejdsopgaver og læring.

At supplere arbejdet i skolen
Flere opgavetyper egner sig bedst til at blive udført væk fra gruppen. Det kan dreje sig om større skriftlige fremstillinger, læsning af romaner, nogle former for research og informationssøgning, visse praktiske opgaver, forberedelse af fremlæggelser osv.

 

Lektiebog

Det er grundlæggende en opgave for eleverne at lave og at holde styr på hvad de skal lave af hjemmearbejde.

Fra lærernes side er det et mål, i et samarbejde med eleverne, at skabe overskuelighed omkring hjemmearbejdet. Lærerne benytter i videst muligt omfang lektiebogen på skole-Intra (under fanen ’samarbejde’ og ’dagbøger’). Den nærmere beskrivelse af opgaver kan dog i visse tilfælde findes andre steder. Den kan f.eks. være udleveret i klassen eller være angivet på de hjemmesider, vi benytter. Deadline vil stadig findes i Intra-lektiebogen. Lærerne vil også, blandt andet via overblikket i lektiebogen, søge at koordinere planlægningen, så arbejdet, og især større afleveringer generelt, fordeler sig rimeligt.

 

Respons

Vi mener, at en hurtig respons på afleverede opgaver er det mest formålstjenlige. Det bestræber vi os på at praktisere, samt at have fokus på, hvad eleven kan forbedre og arbejde med at ’bygge på’ ud fra elevens faglige niveau. Læreren kan selvfølgelig vælge at gøre det anderledes, hvis det af praktiske årsager vurderes nødvendigt.

 

Sværhedsgrad

Generelt set sigter vi efter, at sværhedsgraden af lektierne er passende, så eleverne magter at lave dem ved egen hjælp.

Har eleven brugt et rimeligt omfang af koncentration og tid på hjemmearbejdet, men stadig ikke rigtigt kan klare opgaverne, er det på sin plads at tage en snak mellem lærer og elev. Så kan der forklares yderligere og evt. justeres på hjemmearbejdet. Det kan selvfølgelig også være sjuskeri og forvirring, og ikke manglende faglige kompetencer, der står i vejen for at lave hjemmearbejdet tilfredsstillende. Så er en snak evt. med inddragelse af forældrene ligeledes relevant.

Elevens egen læreproces er det centrale i skole- og hjemme-arbejdet. Forældre og kammerater må selvfølgelig gerne være med ved sidelinjen og ’hjælpe’, når der laves lektier, men det er ikke meningen, at eleverne skal undervises hjemme. Det er vigtigt at løsningen af hjemmearbejdet afspejler elevens niveau.

 

Omfanget

Mængden af hjemmearbejde kan variere. 3-4 timer ugentligt anser vi ikke for urimeligt.

Ved større opgaver kan der påregnes mere. Især i 9. kl., men til dels også i 8. og 7. kl. må der i perioder forventes en større arbejdsmængde.

Individuel differentiering er en mulighed og en del af lærerens tilrettelæggelse af hjemmearbejdet. Udgangspunktet for differentiering er samarbejdet mellem lærer, elev og evt. forældre.

Vi mener generelt, at elever skal have mulighed for en sund balance mellem aktiviteter i skole og fritid. Et aktivt fritidsliv skal være muligt at kombinere med skolearbejdet.

 

3 parter i samarbejdet

Hjemmearbejdet er på T3 primært et samarbejde mellem lærer og elever i det daglige. Forældre forventes at bakke op om elevernes arbejde ved:

1. At være opmærksomme på, at der i elevens hverdag skabes tid og rum uden for skoletiden
2. At vise interesse ved at spørge til og tale om skole- og hjemme-arbejdet
3. At ’skubbe på’ og ’minde om’, hvis det er nødvendigt

Lærerne vil løbende gøre status både omkring gruppen og evt. også mht. individuelle elever, så vi samlet har føling med arbejdet og følger udviklingen.

I det hele taget er det helt centralt at tale sammen, hvis arbejdet opleves som for meget, for lidt, for ustabilt, for irrelevant, for svært, for let, for uoverskueligt, for dårligt, osv. Det gælder set ud fra alle parter: Lærere, elever og forældre.

 

GOD LÆRELYST!

T3-lærerne, Højbo Friskole, marts 2016.