Praktisk & retningslinjer

Praktisk information

Alkohol og stoffer

Det er totalt forbudt for elever at indtage nogen form for euforiserende stoffer og alkohol på skolen.

Elever må ikke drikke alkohol ved skolens arrangemen­ter. Forbuddet gælder også, når undervisningen foregår uden for skolens bygninger f.eks. på lejrskoler og ekskursioner. Højbo har udarbejdet en handlepolitik vedr. alkohol og narko, som kan udleveres fra kontoret.

Skolen opfordrer forældre, hvis børn starter på trin 3, til at udarbejde en fælles alkoholpolitik for private fester o. lign.

Arbejdsro i timerne

En forudsætning for at få et godt udbytte af undervisningen er, at der er arbejdsro i timerne. En eller få elever kan ødelægge meget i en time. Det er ikke rimeligt over for de andre elever, dels at de skal døje med uro, dels at de skal opleve, at lærerens tid og opmærksomhed går med at skælde ud.

Har en elev en dårlig dag, kan vi som løsning give vedkommende en opgave, som kan løses uden for klassen. Dette er en nødløsning, da den bedste undervisning foregår i klassen. Gentager det sig, drøfter vi problemet med forældrene.

Frikvarterer og ventetid

Når eleverne ikke modtager undervisning, kan de (dog med få undtagelser) færdes overalt på skolen og er velkomne til at benytte skolens faciliteter, musikinstrumenter, computere og andet udstyr efter aftale. Men der stilles klare krav til, at man anvender tingene ansvarligt og under hensyntagen til andre på skolen. Det er dog af sikkerhedsmæssige grunde vigtigt, at de elever, som bliver på skolen, giver besked til skolens SFO (Klubben).

Højbo har kun få ordensregler. Men vi forventer at eleverne tager hensyn til andre og opfører sig ansvarligt, når de færdes på skolen.

I frikvartererne og i ventetiden fra undervisningen slutter og til første busafgang, er der altid en voksen, som har tilsyn med børnene. Men der er ikke altid en lærer til stede, hvor der er børn.

Lærerne bruger til gengæld meget tid på at tale med eleverne om hvordan frikvartererne går. Vi prioriterer arbejdet med at gøre børnene ansvarlige og selvregulerende frem for at overvåge dem i deres fritid.

Glemte sager

Hver elev har ansvaret for sine egne ting på skolen.

Gruppelæreren og Klubben forsøger at tilrettelægge det praktiske omkring børnene således, at det støtter dem i at holde orden i deres sager. Børnene har en mappe, en kurv eller en skuffe og en garderobeplads, hvor de kan opbevare de ting, som de ikke behøver at bære hjem hver dag.

Hvis ting bliver væk på skolen, må eleven i første omgang selv forsøge at finde det. Vi anser det for en vigtig del af børnenes opdragelse, at de selv har ansvar for deres ting.

Vi opfordrer forældre til at skrive navn i børnenes tøj mv.

Ved forældremøder fremlægges glemte sager – og hvert år ved jul og sommerferie gives de ting væk, som ingen har villet vedkende sig.

Ferie skoleåret 23/24

Skolestart er onsdag d. 16.08.23

Klubben er åben uge 32 for klubbørn.

Efterårsferie              lørdag d. 14. – søndag d. 22. oktober.

Skoledag                  lørdag d. 25. november (julemarked).

Juleferie                    torsdag d. 21.dec – onsdag d. 03. jan 2024.

Vinterferie                  lørdag d. 10. – søndag d. 18. februar (uge 7).

Påskeferie                 lørdag d. 23. marts – mandag d. 01. april.

Kr. himmel                 torsdag d. 09. maj – søndag d. 12. maj.

Pinse                         mandag d. 20. maj.

Grundlovsdag           onsdag d. 05. juni.

Skoledag                   lørdag d. 15. juni (sommerfest).

Alle nævnte dage inkl.

Sommerferie                              lørdag d. 29. juni 2024.

Klubben er åben i uge 27 for klubbørn.

Madpakker og mælk

Der er hver dag afsat tid til, at klasserne samles i 20 min. til klassens tid/socialtid. Her snakkes om gruppens evt. problemer – her læses en bog højt – og spises frokost med mælk, hvis barnet er tilmeldt mælkeordningen.

Der er således rolige og hyggelige forhold omkring spisningen, og vi opfordrer forældrene til at sørge for, at eleverne har en sund og nærende madpakke med i skole hver dag.

Det er vigtig, at alle elever får en solid frokost samt sunde og næringsrige mellemmåltider, da det giver de bedste forudsætninger for energi til læring og leg. Ligeledes skal medbragt drikkevarer bestå af vand, mælk o.a. uden sukker.

Vi tager selvfølgelig hensyn til særlige behov.

Søde sager og lign. hører sig til ved fødselsdage, fejringer og skolearrangementer. Ligesom der kan udstikkes andre retningslinjer på lejrskoler og andre ture.

Mobiltelefoner

På trin 1 skal telefonen være slukket og ligge i skoletasken hele skoledagen. På trin 2 skal telefonen være i tasken og være sat på lyd­løs hele skoledagen. Telefonen må kun benyttes, hvis læreren har givet tilladelse. På trin 3 skal telefonen være sat på lydløs og være ’lagt væk’ i alle timerne. Den må gerne benyttes i frikvartererne.

Omgangstone

Til et godt og trygt miljø hører også en ordentlig omgangstone, og her har vi alle et medansvar. En tendens i tiden er en rå og meget aggressiv tone blandt børn og unge, hvor der bliver brugt nedsættende og krænkende skældsord.

På Højbo griber lærerne ind, når de støder på problemet, men lærere ser og hører som bekendt ikke alt. Derfor en opfordring til jer forældre, når I bliver opmærksomme på noget. Tag en snak med jeres dreng eller pige:

– Hvad gør det ved dig, når du bliver kaldt noget, du ikke bryder dig om?

– Hvad gør du ved andre, når du bruger den slags udtryk?

Dette skal også være en opfordring til at sige fra, hvis man oplever noget ubehageligt.

Oprydning og rengøring

Eleverne deltager i den daglige oprydning/rengøring af deres egne klasselokaler.

Dog foretages gulvvasken af skolens rengøringspersonale.

Penge

Der er ikke mulighed for at bruge penge på skolen – og derfor er der ingen grund til at medbringe penge.

Hvis børnene undtagelsesvis har større beløb med i skole, kan pengene afleveres på kontoret eller til en lærer, som kan opbevare dem, til børnene får fri.

På lejrskoler og ekskursioner aftales beløbet med gruppelæreren.

I særlige tilfælde kan denne regel fraviges, men skolen vil i så fald lave aftale med jer om det.

Rygning

Det er totalt forbudt for elever at ryge på skolen.

Forbuddet gælder også, når undervisningen foregår uden for skolens bygninger f.eks. på lejrskoler og ekskursioner.

Voksne over 18 år – både ansatte, forældre og besøgende – må ifølge skolens rygepolitik kun ryge uden for skolen matrikel.

Skolemælk

Højbo er tilknyttet skolemælksordningen

Skolepsykolog

Højbo Friskole er tilkoblet Kalundborgs Kommunes PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Kontakt til psykolog kan formidles i samarbejde med skolens leder og gruppelæreren.

Egen læge kan ligeledes henvise til psykolog.

Slik

Hvis der skal fejres fødselsdag eller lignende, bedes I aftale og aflevere evt. slik til gruppelæreren, som står for uddelingen.

Det er ikke tilladt at medbringe slik og sodavand til eget forbrug på skolen.

Sundhedspleje

Højbo Friskole er tilknyttet skolelægeordning og ordning med sundhedsplejerske.

Børnene bliver målt, vejet og kommer til syns- og høre prøve en gang på hvert trin.

Forældre kan selv bede om en samtale med lægen eller sundhedsplejersken. Forældrene vil også blive indbudt til at være med, når børnene skal undersøges.

Telefontid

Indtil kl. 8.00 kan I indtale beskeder, f.eks. om børne­nes fravær, på skolens telefonsvarer. Herefter betjenes telefonen.

Tyggegummi

Det er forbudt at tygge tyggegummi på skolen.

Uden for skolen

Det er ikke tilladt at gå ud for skolens grund uden tilladelse.

Ventetid på skolen

Der føres tilsyn med børnene fra kl. 7.50, til timerne starter kl. 8.20.

Hvis der efter børnenes sidste undervisningstime er ven­tetid til første busafgang, skal børnene give besked til Klubben.

Forsømmelser og fravær

Hvis børnene er fraværende, bedes I ringe til skolen inden kl. 8.25 den første fraværsdag. Det er vigtigt, at vi får besked, så vi ikke tror, at jeres barn har ”mistet” en bus, og står et sted på landevejen.

Vi henstiller meget til jer forældre om at undgå at tage børnene fri fra skole til noget, som ligeså godt kan gøres ef­ter skoletid.

Det er skolens holdning, at børnenes eventuelle ”ekstra” fridage er forældrenes ansvar og beslutning, men vi opfordrer til at ”ekstra fridage” begrænses, da enkelte børns fravær også får betydning for undervisningen af gruppens øvrige børn.

I bedes kontakte gruppelæreren og få råd og vejledning om ”ekstra” fravær. Hvis det drejer sig om fraværsdage i forbindelse med ferie eller længerevarende sygdom, kan lærerne være behjælpelige med, at eleverne får lektier med til fra­værsdagene.

Sygefravær

Ved kortvarige forsømmelser indkaldes forældrene sammen med gruppelæreren og skolens leder til en samtale, når eleven har haft fravær af samlet varighed på 20 dage.

For at mindske fravær foreslår vi at I:

• Så vidt muligt lægger rejser i skoleferierne.

• Lægger diverse ærinder uden for skoletid.

• Sørger for at eleven møder udhvilet i skole, har spist morgenmad og har en madpakke med. Uden mad og drikke, duer helten ikke – man bliver træt, får hovedpine og vil gerne hjem!

Hvis en elev ikke opfylder undervisningspligten, skal skolelederen indberette dette til kommunalbestyrelsen i elevens bopælskom­mune.

I ’Bekendtgørelsen for elever i Folkeskolen og visse pri­vate skoler’ står der i § 2: ”Ved længere tids forsømmelser på grund af sygdom eller lignende, skal skolen rette henvendelse til forældrene senest 3 uger (15 skoledage) efter, at eleven sidst deltog i skolens undervisning eller skulle have påbegyndt skolegangen.

Langvarige og hyppige forsømmelser

Lovgivningen på området er følgende:

Ifølge ’Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed’, skal lederen af en fri grundskole påse, at eleverne deltager i undervisningen. Det er op til skolelederens vurdering at afgøre, i hvilket omfang en elevs fravær fra undervisningen kan accepteres.