Undervisning

På Højbo tør vi være en smule anderledes

Vi arbejder tværfagligt for at give eleverne en forståelse for sammenhænge mellem forskellige forhold og fag. Vi har meget fokus på kreative fag, da vi ved, at det styrker den kritiske sans og elevernes refleksionsevne. Og vi mener, at eleverne skal lære at tage ansvar for dem selv og deres egen læring.

Vi har samlet pinde i dag…

En dag i 0. klasse gik vi ud og samlede pinde. Hver elev talte sine. Der gik hurtigt sport i at samle flest. Og hvis man slog sig sammen, gik det stærkere. Eleverne lavede bunker med 10 og så, at 10 af dem gav 100 pinde. Vi samlede på tid, og vi lagde pinde i forlængelse for at måle længden. Det lærte dem om metersystemet. Så hvis jeres barn kommer hjem og fortæller, at i dag har de samlet pinde, så er det derfor.”

Jane
gruppelærer

På Højbo inddeler vi vores elever i tre trin. Indskoling fra 0. – 3. klasse, mellemtrin fra 4. – 6. klasse og udskoling fra 7. – 9. klasse.

I de enkelte trin laves projekter, holdes temauger og fordybelsesdage, og noget undervisning, på tværs af klasser. Ekskursioner, sprogrejser og lejrskoler ligeså. Og 7., 8., og 9. klasse har sågar deres eget hus, trin 3 huset!

Trin-inddelingen er vigtig, fordi ikke alle elever lærer i samme tempo. Det er let at lære at skrive og regne, hvis man har en god hukommelse for det, man ser og hører. Men hvis elevens styrker ligger et andet sted, eller hvis eleven blot endnu ikke er helt klar til at lære disse færdigheder, kan det være hårdt at opleve sine kammerater ”løbe fra sig”. Omvendt skal alle elever udfordres fagligt – også de bedste i klassen.

En central del af inddelingen i trin er, at lærerne inden for de enkelte trin arbejder tæt sammen, og det betyder netop, at vi bedre kan følge den enkelte elevs faglige, såvel som personlige udvikling, og tage hensyn hertil. Trininddelingen gør, at vi bedre kan tage hensyn til det enkelte barns faglige niveau og differentiere undervisningen. Og så styrker det elevernes sociale kompetencer.

Selvfølgelig har vi også mere “almindelig” undervisning i klasser. Dette er især i hovedfag som dansk, matematik og musik.

Læs mere om de enkelte trin:

Trin 1
Trin 2
Trin 3

 

Vi er tværfaglige – ligesom virkeligheden

Livet uden for skolen er ikke fagdelt. Her handler det om helheder. Så for at eleverne kan løse mange af de problemstillinger, de vil møde uden for skolens verden, er det nødvendigt, at de tilegner sig en forståelse for sammenhænge og samspil mellem forskellige forhold og fag.

I den traditionelle fagdelte undervisning opnår eleverne ikke nødvendigvis den forståelse. Derfor arbejder vi tværfagligt og med fællesemner, især i orienteringsfagene (historie, geografi, biologi, samfundsfag). Og af samme grund underviser vi problemorienteret, specielt i de ældre klasser.

En forudsætning for at arbejde med helheder er imidlertid også, at eleverne har en faglig viden, og at de kan bruge fagenes værktøjer. Derfor har vi også fokus på at sikre et højt fagligt indhold i undervisningen.

 

Kreative fag styrker læring og tænkning

Vores samfund er baseret på et fundament af kritisk tænkende og reflekterende borgere. Og med det pres, der aktuelt er på samfundets værdier og strukturer, er der al mulig grund til, at vi prioriterer arbejdet med de kreative fag.

Kunsten udvikler elevernes evne til at forstå det, der ligger uden for deres umiddelbare forståelsesramme.

Kunst har en stimulerende effekt på hjernen, og vi kan se, at når eleverne arbejder med musik og kunst, bliver de også bedre til at læse. Når vi arbejder med musik og kreativitet, udvikler vi fantasien, og herigennem evnen til at bearbejde, omforme og overskride virkeligheden. I fantasien ligger kimen til kreativiteten og den abstrakte tænkning.

På Højbo Friskole mener vi, at undervisning i kreative fag er en måde at fremtidssikre vores samfund. Kunst og kultur er afgørende for udviklingen af kritisk sans, sund fornuft og reflektionsevne. Det er kvaliteter, der er med til at styre udviklingen af vores samfund.

Læs mere om hvorfor vi prioriterer musik og kreative fag i undervisningen

 

Klædt på til læring

Når eleverne går ud af 9. klasse på Højbo Friskole, er de fagligt klædt på til at gå videre i livet. Det sikrer vi ved løbende at vurdere den enkelte elev.

Lærerne på de enkelte trin og inden for de forskellige fag arbejder sammen, og får derved et klart billede af den enkelte elevs faglige standpunkt og udvikling. Vurderingen af den enkelte elev opstår både gennem iagttagelse af elevens daglige arbejde og gennem faglige prøver. Der kan være tale om læse- og staveprøver samt prøver i matematik. Nogle af prøverne fortæller om kvaliteten af det, eleverne har lært, fx hvilke staveregler de nu mestrer, og hvilke der endnu ikke er helt styr på. Andre prøver viser elevernes standpunkt, fx i læsning – om de læser alderssvarende. Atter andre prøver evaluerer en periodes arbejde for at afklare, om eleverne har lært det, som læreren forestiller sig.

De faglige iagttagelser og resultaterne af prøverne anvendes også, når læreren skal give forældrene en faglig vurdering af eleven. Forældre kan til enhver tid henvende sig og få en aktuel vurdering af elevens faglige og sociale udvikling, og høre om de forventninger, der er opstillet for den kommende periode.

Når en faglig prøve er taget, taler læreren med eleven om resultatet. Da vi forventer, at eleverne skal tage del i ansvaret for deres egen læring, er det vigtigt, at de selv kan følge med i hvordan indlæringen udvikler sig. Derefter kan de sammen med læreren tilrettelægge og prioritere arbejdet for den kommende periode.

Se vores karaktergennemsnit under Fakta.